Słownik pojęć - Novio.pl

 

Aktywność cieplna  

Jest to szybkość magazynowania i oddawania ciepła przez materiał budowlany. Im mniejsza jest aktywność cieplna, tym dłużej ciepło jest oddawane przez materiał.

 

Beton ciężki
To rodzaj betonu, którego gęstość objętościowa w stanie suchym kształtuje się na poziomie przekraczającym górną granicę gęstości betonu suchego, czyli powyżej 2600 kg/m3.

 

Beton lekki
To rodzaj betonu, którego gęstość objętościowa w stanie suchym kształtuje się na poziomie wyższym niż 800 kg/m3.

 

Beton zwykły

To beton, którego gęstość objętościowa w stanie suchym mieści się w przedziale 2000-2600 kg/m3. Beton wysokiej wytrzymałości Jest to to rodzaj betonu zwykłego albo ciężki, spełniający wysoką klasę wytrzymałości na ściskanie, przewyższającą wartość C50/60, względnie rodzaj betonu lekkiego o klasie wytrzymałości przekraczającej wartość LC50/55.


Elewacja 

Jest to zewnętrzna część budynku razem ze wszystkimi elementami, które się na niej znajdują. Mianem elewacji frontowej (fasady) określa się tą część elewacji na której znajduje się główne wejście do budynku. Każdy projekt architektoniczny posiada rzuty elewacji, które przedstawiają wielkość i położenie otworów (drzwi, okna) i detali.

Fundament

To najniżej umiejscowiona, najczęściej betonowa część konstrukcyjna budynku, która ma bezpośredni kontakt z podłożem (gruntem). Fundament przejmuje obciążenia i siły działające od strony powstającej konstrukcji budynku, przekazując je w kierunku podłoża. Siła obciążeń przekazywanych do gruntu od fundamentu maleje wraz ze stopniowym wzrostem głębokości. Dopuszczalną granicą zsumowanej siły nacisku kierowanej od fundamentu w kierunku podłoża jest nośność gruntu znajdującego się pod najniżej położoną częścią konstrukcyjną stawianego obiektu budowlanego. Przy czym na nośność gruntu wpływa zarówno jego ukształtowanie geologiczne, jak i pole powierzchni fundamentu, jego zagłębienie i kształt. Z uwagi na wielkość fundamentu różny będzie także poziom osiadania budynku w gruncie. Zjawisko to przybiera na sile wraz ze wzrostem wielkości konstrukcji fundamentowej, nawet jeśli porównywalne fundamenty nie różnią się samą siłą nacisku napierającą w stronę gruntu to szybciej będą osiadały te, które są bardziej rozbudowane.


Gwoździowanie

Technika stosowana przy skarpach i ścianach wykopów, w której grunt zbroi się specjalnymi gwoździami gruntowymi (tzw. kotwami biernymi o długości dochodzącej do 8 m), które pozostają na swoim miejscu również po zakończonych prac budowlanych. Gwoździowania nie stosuje się, o ile w sąsiedztwie istnieje uzbrojenie podziemne bądź jakakolwiek zabudowa.


Kalenica 

Jest to najwyżej położona część dachu znajdująca się na przecięciu połaci dachowych.

Lukarna

Jest to pionowe okno wychodzące z dachu doświetlające poddasze.Lukarna stanowi konstrukcję powiązaną z więźba dachową. Okryta jest własnym daszkiem.


Odbiór częściowy

Czynność przeprowadzana w zgodzie z przepisami prawa, a konkretnie stosownymi zapisami kodeksu cywilnego. Dotyczy on zwłaszcza robót zanikających bądź tych czynności, które ulegają zakrywaniu. O ile został wcześniej ustanowiony, odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W innym przypadku to inwestor sam dokonuje odbioru bądź też wyznacza do tego swojego przedstawiciela, który może posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, choć nie jest to wymóg obligatoryjny. Dobrą praktyką jest przeprowadzenie odbiorów częściowych przez odpowiednich rzeczoznawców budowlanych.

Odbiór przejściowy

Stanowi czynność oznaczającą odbiór prac jakie zostały wykonane przez podwykonawców pracujących na placu budowy i podejmujących określone roboty budowlane. W przypadku odbioru przejściowego w procedurze odbiorczej powinien brać udział kierownik budowy, a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Możliwy jest również udział samego inwestora bądź jego przedstawiciela, ale nie jest to obligatoryjne. Procedurę odbioru przejściowego zatwierdza się stosownym protokołem a także wpisem umieszczanym w dzienniku budowy.


Odbiór końcowy

Czynność, w trakcie której wykonawca budynku przekazuje obiekt osobie inwestora. Odbiór końcowy jest sporządzany na piśmie i oficjalnie protokołowany. Po uprzednim przeprowadzeniu stosownych czynności sprawdzających, zamawiający odbiera przedmiot umowy jakim jest np. dom jednorodzinny. Przy czym osobą odbierającą gotowy budynek powinien być człowiek posiadający właściwe uprawnienia w zakresie konstrukcji budowlanych. W trakcie dokonywania odbioru końcowego kierownik budowy ma obowiązek skompletować całą dokumentację wykonawczą oraz powykonawczą, wraz z pozwoleniami na użytkowanie budynku, a także gwarancjami dotyczącymi wykorzystywanych urządzeń oraz zaświadczeniami organów kontrolujących proces budowy od strony technicznej czy sprawdzających sposób uporządkowania terenu budowy. W momencie odbioru końcowego należy dokonać weryfikacji sprawności zamontowanych urządzeń oraz potwierdzenia całościowego stanu obiektu, który musi być zgodny z przyjętymi wcześniej założeniami. Ostateczna ocena opisująca zakończenie robót budowlanych oraz pozytywne zweryfikowanie sprawności konstrukcji i zainstalowanych urządzeń potwierdzana jest stosownym wpisem kierownika budowy do dziennika budowy. Ostatecznie to inspektor nadzoru weryfikuje zgodność ustaleń kierownika budowy ze stanem faktycznym inwestycji.


Odbiór ostateczny

Stanowi czynność dokonywaną po okresie gwarancji (albo rękojmi). Strony określone w specjalnym protokole spisywanym w ramach odbioru końcowego zobligowane są do wskazania ewentualnych problemów i usterek. Wraz z chwilą usunięcia wskazanych usterek albo wraz z potwierdzeniem, że żadne problemy nie wystąpiły, inwestor przekazuje wykonawcy prac osobny dokument, w którym stwierdza się ostateczny odbiór obiektu pozbawionego jakichkolwiek wad. Odbiór ostateczny oznacza całkowite rozliczenie stron zawierających umowę inwestycyjną, co skutkuje rozliczeniem wszelkich kaucji i sum gwarancyjnych, stanowiących wcześniej zabezpieczenie ewentualnych prac naprawczych, wykonywanych w celu usunięcia wykrytych wad i usterek.


Podcień

Jest to otwarta przestrzeń znajdująca się w dolnej części budynku ograniczona słupami lub filarami o znaczeniu konstrukcyjnym. W niektórych konstrukcjach spotyka się jedynie podcienie narożne.


Powierzchnia netto kondygnacji

To powierzchnia, którą oblicza się na poziomie podłogi w budynku w stanie wykończonym. Przeprowadzając pomiar należy usunąć z listy obliczeń zarówno progi, jak i listwy przypodłogowe. Powierzchnię netto kondygnacji określa się osobno dla każdej kolejnej kondygnacji budynku oraz osobno w ramach danej kondygnacji, o ile posiada ona w różnych miejscach zróżnicowaną wysokość. Dokonując stosownych obliczeń do tego rodzaju powierzchni netto należy zaliczyć zarówno ścianki działowe, kanały, jak i systemy rur. Pomija się natomiast otwory drzwiowe i okienne.


Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji

To powierzchnia całkowita kondygnacji bez powierzchni ścian zewnętrznych. Wskazuje się ją osobno dla kolejnych kondygnacji obiektu budowlanego. Składa się na nią powierzchnia netto oraz powierzchnie zajmowane przez przegrody wewnętrzne.

Powierzchnia całkowita

Jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji, liczona po obrysie zewnętrznym z uwzględnieniem takich elementów jak: balkony, tarasy, podcienie, garaże itp..

 

Roboty przygotowawcze
Tym mianem określa się wszelkie czynności, jakie wykonuje się przed rozpoczęciem prac ziemnych. Zalicza się do nich budowę drogi tymczasowej, zaplecza technicznego i administracyjnego, podciągnięcie elektryczności i instalacji wodnej, zweryfikowanie poprawnego rozpoznania przebiegu sieci zarówno pod- jak i nadziemnych, wycinkę drzewostanu i mniejszej roślinności krzewiastej, rozebranie obiektów budowlanych albo pozostałości po nich, wywiezienie gruzu znajdującego się na terenie przyszłych prac budowlanych, wyrównanie uskoków terenu i zniwelowanie istniejących dołów, zabezpieczenie części gruntu ulegającego osuwaniu, pozbycie się zarośniętej trawą i chwastami ziemi w miejscu planowanych prac budowlanych, przygotowanie terenu objętego pracami konstrukcyjnymi na wypadek oddziaływania wody opadowej, obniżenie poziomu wody gruntowej, o ile jest to wymagane dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia czynności budowlanych, a także zaplanowanie ujętych w projekcie obiektów terenowych.


Ściana paryska

To obudowa wykopu składająca się z elementów prefabrykowanych w formie słupów żelbetowych z pozostawionymi startowymi prętami zbrojeniowymi, które stopniowo są odsłanianie w momencie wybrania odpowiedniej ilości gruntu. Po ich odgięciu i ustawieniu siatki zbrojeniowej odsłonięty fragment obudowy zostaje zabetonowany.

Ścianka szczelna

Stanowi tymczasową bądź stałą obudowę wykopu, złożoną ze stalowych grodzic. Wykorzystuje się ją przy odbudowywaniu wykopu zwłaszcza wtedy, gdy grunt jest silniej nawodniony i niespójny. Ten rodzaj obudowy stosowany jest najczęściej przy głębokich wykopach miejskich.


Świetlik

Konstrukcja przeszklona umieszczona bezpośrednio w połaci dachowej, pełni funkcję doświetlającą pomieszczenia.

Wiatrołap

Czyli przedsionek; pomieszczenie pomiędzy wejściem a wnętrzem budynku.

Wykusz

Stanowi wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze, nadwieszony powyżej pierwszego piętra na wysokości jednej lub kilku kondygnacji. Wykusz przymocowany jest do elewacji za pomocą wsporników.


Wypełniacze spoin
Substancje służące do wyrównywania szczelin pojawiających się między płytami g-k. Wśród różnych typów wypełniaczy wyróżnia się trzy zasadnicze warianty, pierwszy z dominującym składnikiem w postaci gipsy sztukatorskiego, drugi na bazie kazeiny oraz oddzielny rodzaj mieszanki formie gotowej zawiesiny. W zależności od krawędzi pyt gipsowo-kartonowych, substancje wypełniające mogą być układane z taśmami zbrojeniowymi (tę metodę stosuje się w sytuacji, gdy krawędzie płyt są spłaszczone).


Wysokość budynku

Jest to wymiar pionowy liczony od poziomu terenu do kalenicy (najwyższego punktu budynku).


Zobacz również:

1. Ile kosztuje dostawa
2. Bezpieczeństwo i gwarancje
3. Jak zamówić projekt
4. Formy płatności
5. Słownik pojęć

6. Etapy budowy domu


Potrzebujesz pomocy ?
Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy