Regulamin sklepu - Novio.pl

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.05.2018. Regulamin dla kupujących do 24.12.2014 znajduje się w tym miejscu.

 

I. Definicje

 

Serwis novio.pl (Novio.pl) - serwis internetowy, który prezentuje i umożliwia zawarcie transakcji kupna-sprzedaży gotowych projektów domów pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem Serwisu novio.pl. Novio.pl świadczy również inne usługi wyszczególnione w serwisie.

 

Sprzedający – Pracownia, która współpracuje z serwisem novio.pl posiadająca prawo do sprzedaży gotowych projektów domów prezentowanych na łamach serwisu

 

Użytkownik Serwisu novio.pl - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu

 

II. Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem serwisu www.novio.pl  jest Novio.pl s.c., Przemysław Jakubowski, Bartosz Domin, ul. Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz, NIP: 967-135-51-14, Regon: 341303966;
 2. Novio.pl nie jest właścicielem prezentowanych w Serwisie Novio projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości, nieścisłości lub niepełności danych i informacji zawartych w ofercie, a w szczególności dotyczących właściwości i jakości poszczególnych projektów.
 3. Serwis Novio.pl pośredniczy w sprzedaży gotowych projektów domów pomiędzy sprzedającym a użytkownikiem serwisu Novio.pl (kupującym).
 4. Novio.pl pośredniczy w sprzedaży projektów architektonicznych na podstawie własnego oprogramowania  jedynie za pomocą  Internetu  pod adresem www.novio.pl
 5. Novio.pl świadczy i pośredniczy w zakresie innych usług oferowanych w serwisie.
 6. Klient może kontaktować się z Serwisem i Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz, poprzez adres email: kontakt@novio.pl lub telefonicznie pod numerem: (52) 340 28 08.
 7. Do korzystanie z Serwisu niezbędny jest komputer bądź urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu minimum 600MHz, 128MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i minimum 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (IE (>7), Mozilla Firefox, Chrome, Opera), a także klawiatura bądź inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 8. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Novio.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Novio.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Transakcja i prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Osoba,  która składa zamówienie w serwisie musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieć ukończone 18 lat.
 2. Transakcje kupna-sprzedaży są zawierane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 3. Użytkownik serwisu może złożyć zamówienie:
  - drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie serwisu
  - drogą elektroniczną poprzez przesłanie e-mail na adres: zamowienia@novio.pl
  - telefonicznie pod numerem: (52) 340-28-08
  - faksem pod numerem: (52) 320-60-86
 4. Serwis zobowiązuje się do potwierdzenia złożonego zamówienia telefonicznie lub drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin. Czas potwierdzenia może się wydłużyć,  gdy zamówienie zostało złożone w dniach ustawowo wolnych od pracy.
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Serwisu przez Użytkownika serwisu Novio.pl
 6. Realizacja złożonego zamówienia następuje po potwierdzeniu i weryfikacji danych Użytkownika serwisu Novio.pl.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy dane w formularzu zamówienia są niepełne lub nieprawdziwe.
 8. Wszystkie zamówienia z dostawą na terenie Polski są wysyłane na koszt Sprzedającego.
 9. Koszt wysyłki z dostawą poza granice Polski ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 10. Ceny produktów, które prezentowane są na stronie serwisu Novio.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 11. W przypadku, gdy Użytkownik serwisu wybiera opłatę z góry, projekt wysyłany jest w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie pracowni współpracującej z Novio.pl.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik serwisu wybiera wysyłkę za pobraniem, projekt wysyłany jest w ciągu 5 dni od daty potwierdzenia złożonego  zamówienia.
 13. Do każdego złożonego zamówienia Sprzedający wystawi fakturę VAT i dołączy do zamówionego produktu (projektu).
 14. Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika Serwisu Novio.pl (kupującego) o zmianie terminu wysyłki produktu w przypadku, gdy zaistnieją szczególne okoliczności, które uniemożliwią wysyłkę w przewidzianym w umowie terminie.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Novio.pl Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz, może to także zrobić drogą mailową na adres kontakt@novio.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się pod tym linkiem. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Serwis prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 16. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 18. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Novio.pl Ludwikowo 7, 85-502 Bydgoszcz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Serwis o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed u pływem terminu 14 dni.
 19. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 20. Zwracane projekty nie mogą posiadać jakichkolwiek  śladów użytkowania, nie mogą posiadać śladów kopiowania nie zostały w żaden sposób zniszczone. Projekty muszą być zwrócone w idealnym stanie, który umożliwi  ich dalszą sprzedaż. Projekty, które nie spełnią powyższych warunków nie będą przyjęte do zwrotu.
 21. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki, Użytkownik serwisu Novio.pl (Kupujący)  zobowiązuje się zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki oraz niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Novio.pl. 
 22. Reklamacje projektów dotyczące uszkodzeń mechanicznych, które powstaną podczas transportu, będą uwzględniane przez Sprzedającego jedynie po spisaniu protokołu szkodowego. Protokół szkodowy musi być podpisany przez Kupującego oraz przez dostawcę przesyłki.
 23. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane drogą pocztową na adres Serwisu lub przez e-mail (kontakt@novio.pl).
 24. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie na adres podany przez Serwis produktu wraz z dokładnym uzasadnieniem powodu reklamacji.  Do przesyłki musi być załączona także kserokopia faktury VAT.
 25. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu wraz z opisem powodu reklamacji oraz fakturą VAT.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Transakcje kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem serwisu Novio.pl  zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
 2. Prezentowane produkty w serwisie Novio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają wyłącznie charakter informacyjny oraz są jedynie zaproszeniem do rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 3. Serwis Novio.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.  Dane dostarczane przez Użytkownika serwisu Novio.pl przy składania zamówienia są wykorzystywane przez serwis Novio.pl w celu realizacji zamówienia. 
 4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane przechowywane przez serwis Novio.pl, ich poprawiania, uzupełniania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich wykorzystywania zgodnie z Polityką prywatności.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych w Serwisie, jak również do wycofania poszczególnych produktów z oferty.
 6. Serwis Novio.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  Każda zmiana obowiązuje w chwili opublikowania jej na stronie serwisu.
 7. W sprawach, które nie są uregulowane regulaminem, mają zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy prawne oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

Warunki promocji "Kup projekt zgarnij tablet"
1. Promocja trwa od 26 września 2016r.
2. Dotyczy zarówno zamówień telefonicznych jak i poprzez stronę novio.pl,
3. Promocja dotyczy wszystkich projektów powyżej 2000zł brutto,
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi oraz dotyczy jedynie projektów dostępnych w cenie ustalonej przez autora. 


Potrzebujesz pomocy ?
Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy